Vidrio Taste Tour of the Mediterranean: Egypt

3:11 pm, Thursday July 28th, 2022